काल्पनिक कथा विधाका पुस्तकहरू

ममता
लेखक: Shekhar Koirala
रु. ३००.००
प्रेमाश्रु
लेखक: Shekhar Koirala
रु. २५०.००
मुगलान
लेखक: Dr. Govinda Raj Bhattarai
रु. २००.००
उतरआधुनिक विमर्स
लेखक: Dr. Govinda Raj Bhattarai
रु. २५०.००
आशा
लेखक: Abi Neupane
रु. २१०.००
Anuhar bitra ko aina
लेखक: Patalo Antare
रु. २५०.००